Ener­gie­mo­ni­tor pro­vin­cie Gro­nin­gen

Energiemonitor provincie Groningen

Ver­ant­woor­ding en aan­na­mes

Verantwoording

De cijfers in de Energiemonitor zijn in november 2018 bijgewerkt op basis van de meest actuele en best beschikbare data en informatie. In de huidige versie is ten opzichte van voorgaande edities o.a. meer gedetailleerde informatie beschikbaar gekomen over het energieverbruik van bedrijven in onze provincie. Dit heeft geleid tot het naar beneden bijstellen van het aandeel duurzame energie. De reden hiervoor is dat het finale energieverbruik van bedrijven substantieel hoger lag dan op basis van de beschikbare informatie van de voorgaande jaren bekend was.

De oude versie van de monitor kan hier gedownload worden (stand oktober 2018).

 

Onderbouwde aannames in de Energiemonitor

E&E advies streeft ernaar de Energiemonitor zo accuraat mogelijk te maken en te houden. Niet alle benodigde getallen worden echter gemeten en gerapporteerd. Sommige getallen die we hier rapporteren worden niet regionaal geregistreerd, soms ontbreekt ook landelijke registratie. Deze waardes schatten we in op basis van gegevens die wel beschikbaar zijn. Andere getallen zijn vertrouwelijk, waardoor bedrijven alleen indicatieve waardes kunnen aanleveren. Hieronder beschrijven we de invloed van de onderbouwde aannames die de monitor op dit moment kent. Wanneer betrouwbaarder gegevens beschikbaar komen, kan dit invloed hebben op het berekende aandeel hernieuwbare energie.

 

Bedrijfsgevoelige informatie (grote invloed)

Een klein aantal grote bedrijven is verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de hernieuwbare opwek. Dit geldt ook voor het niet-energetisch gebruik van energiedragers. Voor een accurate energiemonitor is E&E advies afhankelijk van de gegevens van deze bedrijven. Sommige bedrijven kunnen geen, of enkel indicatieve gegevens aanleveren, omdat de informatie bedrijfsgevoelig is. Indicatieve gegevens behandelen we als gemeten gegevens. Hebben bedrijven geen gegevens aangeleverd? Dan hebben we een verdeling van de landelijk bekende data gemaakt, op basis van de opgestelde vermogens.

Wanneer bedrijven komende jaren meer of minder gegevens aanleveren, kan dat invloed hebben op de berekende energieproductie uit biomassa, en op het berekende gasgebruik. Het berekende aandeel hernieuwbare energie kan hierdoor veranderen.

 

Biomassaverbranding woningen (gemiddelde invloed)

Biomassaverbranding in woningen draagt 8% bij aan de hernieuwbare energieproductie binnen Groningen. Dit betreft voornamelijk houtverbranding in houtkachels. Verbranding van hout telt als duurzaam omdat er alleen ‘kortcyclisch CO2’ bij vrijkomt. Het is niet bekend hoeveel hout er in Groningen wordt verbrand. In de Energiemonitor gaan we uit van de regionale verdeling die de Nationale Emissieautoriteit (NEa) jaarlijks maakt. Gaan we over op een andere verdeelsleutel? Dan heeft dit invloed op het aandeel hernieuwbare energie.

 

Buitenluchtwarmte en zonnewarmte (kleine invloed)

Installateurs registreren het aantal geïnstalleerde warmtepompen of zonthermische panelen gewoonlijk niet. Het CBS publiceert het totaal opgestelde vermogen in Nederland, maar de regionale verdeling van deze installaties is onbekend. E&E advies maakt een modelmatige verdeling op basis van de aanwezigheid van verwachte gebruikers: huishoudens, boerenbedrijven en kantoren. Wanneer het aantal warmtepompen en zonthermische systemen groeit, wordt de noodzaak om een andere verdeelsleutel te ontwikkelen groter.

 

Biogas (kleine invloed)

Biogasproductie draagt 9% bij aan hernieuwbare energie in Groningen. De biogasproductie vindt plaats bij RWZI’s, Stainkoeln II, Attero, Suiker Unie en bij diverse covergisters. Stainkoeln II, Attero, Suiker Unie en de RWZI’s publiceren jaarlijks hun productiegegevens. De biogasproductie in covergisters wordt niet gerapporteerd. E&E advies bepaalt deze biogasproductie op basis van het opgesteld vermogen en landelijk bekende gegevens.

 

Wind op zee (kleine invloed)

Windturbines op zee wekken jaarlijks grote hoeveelheden windenergie op. Deze hernieuwbare energieproductie wordt toegerekend aan Nederland, maar vindt niet plaats in een specifieke provincie. E&E advies rekent een deel van de opgewekte windenergie toe aan de provincie Groningen, evenredig met het aandeel dat Groningen heeft in het energiegebruik in Nederland. Het is denkbaar dat het rijk een andere verdeelsleutel ontwikkelt, waarin windenergie op zee bijvoorbeeld wordt toegerekend aan de zware industrie. In dit geval verandert het deel dat we aan Groningen kunnen toerekenen.

Ach­ter­grond en opbouw mo­ni­tor

Achtergrond monitor

De provincie Groningen zet stevig in op versnelling van de energietransitie in de provincie Groningen. In het nieuwe energieprogramma is een forse ambitie uitgesproken m.b.t. de ontwikkeling van het aandeel hernieuwbare bronnen in de energievoorziening. Voor 2020 zet de provincie Groningen in op 21% hernieuwbare energie, in 2035 moet 60% van het energiegebruik in Groningen duurzaam worden opgewekt en in 2050 moet het finale energiegebruik in Groningen volledig duurzaam worden opgewekt. Door de aardbevingen, veroorzaakt door de gaswinning, voelen inwoners en bedrijven in de provincie aan den lijve wat het opsouperen van fossiele energie met onze aarde doet. Alle reden dus, juist voor de provincie Groningen, om koploper te zijn op het gebied van energietransitie. Dit maakt de provincie Groningen niet alleen duurzamer en veiliger, maar zorgt ook voor nieuwe banen en schone groei van de economie.

Energiemonitor provincie Groningen

De Energiemonitor bevat een groot aantal relevante kengetallen waarmee de voortgang van de energietransitie langs verschillende indicatoren is te meten. Voorbeelden van indicatoren zijn energiegebruik, duurzame energieproductie en het aantal bedrijven en banen in de duurzame energiesector. De provincie Groningen wenst met deze monitor, die zich specifiek richt op de provincie Groningen, op basis van de meest actuele gegevens inzicht te krijgen in de voortgang van de energietransitie in de provincie.

Opbouw monitor

De Energiemonitor provincie Groningen is opgebouwd uit zeven verschillende hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk zijn de belangrijkste uitkomsten van de monitor samengevat. In het tweede hoofdstuk staat de ontwikkeling van het aandeel hernieuwbare energie in het energiegebruik in de provincie Groningen centraal. Om het aandeel hernieuwbare energie te berekenen, is het finale energiegebruik in de provincie Groningen als uitgangspunt genomen. Vervolgens is gekeken wel deel daarvan uit hernieuwbare bronnen afkomstig is. De opbouw van het energiegebruik in de provincie Groningen is nader uitgewerkt in hoofdstuk 3. De hoeveelheid hernieuwbare energieproductie in de provincie Groningen per bron/techniek staat in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 is uitgewerkt hoeveel bedrijven (een deel van) hun omzet genereren met energie-activiteiten en hoeveel personen werkzaam zijn bij deze bedrijven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de totale energiesector (fossiel + duurzaam) en de duurzame energiesector. In het zesde hoofdstuk is de ontwikkeling van de CO₂ uitstoot in de provincie Groningen beschreven. Dit is naast het aandeel hernieuwbare energie een belangrijkste indicator om de voortgang van de energietransitie te meten. In de hoofdstukken 2 t/m 6 is een benchmark gemaakt met Nederland als geheel om de cijfers in perspectief te kunnen plaatsen. Het zevende en laatste hoofdstuk toont het primaire energiegebruik, de hoeveelheid hernieuwbare energie en de  CO₂ uitstoot per gemeente in Groningen.