CO₂ uit­stoot

CO₂ uitstoot

To­taal­beeld

In dit hoofdstuk is de omvang van de CO₂ uitstoot in de provincie Groningen weergegeven. Deze gegevens zijn afkomstig van de Nederlandse Emissieregistratie. CO₂ is internationaal erkend als één van de belangrijkste veroorzakers van klimaatverandering. Door het gebruik van fossiele bronnen is in de laatste 100 jaar veel CO₂ in de atmosfeer terechtgekomen, die daarvoor miljoenen jaren in de bodem was opgeslagen. Door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen komt enkel CO₂ uit de korte koolstofkringloop vrij, waardoor het totale CO₂ percentage in de atmosfeer niet verder stijgt. De ontwikkeling van CO₂ uitstoot is daarmee naast het aandeel hernieuwbare energie een belangrijke indicator om de voortgang van de energietransitie te volgen. Er zijn twee belangrijke methodologische verschillen tussen de CO₂ uitstoot in de provincie Groningen volgens de Nederlandse Emissieregistratie en de wijze waarop het finale energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie in de provincie Groningen conform de bruto eindverbruik methode is berekend.

 1. CO₂ uitstoot heeft een bredere scope. Voor de berekening van de totale CO₂ uitstoot wordt emissies die ontstaan als gevolg van energie die nodig is voor omzetting van energiedragers in een andere nuttige bruikbare energiedrager en het gebruik van een energiedrager voor het maken van een product dat geen energiedrager is wel meegenomen, terwijl dit voor het berekenen van het aandeel hernieuwbare energie buiten beschouwing wordt gelaten. Concreet houdt dit in dat de elektriciteitscentrales in de Eemshaven en de chemiesector in Delfzijl een beduidend groter aandeel hebben in de CO₂ uitstoot dan in het finaal energetisch energiegebruik.
 2. CO₂ uitstoot wordt door de Nederlandse Emissieregistratie toegerekend aan de locatie waar de emissies ontstaan, terwijl bij de bruto eindverbruik methode wordt gekeken waar energie wordt gebruikt. Dit betekent dat van het net afgenomen elektriciteit geen lokale emissies oplevert. Deze emissies worden toegerekend aan de locatie waar energiedragers worden omgezet in elektriciteit. Op dit moment nog vooral in grootschalige elektriciteitscentrales. Gevolg is dat de regionale spreiding van het energiegebruik in de provincie Groningen anders is dan de spreiding van CO₂ uitstoot.

In dit hoofdstuk zijn de meest recente cijfers gepresenteerd met betrekking tot de CO₂ uitstoot  in de provincie Groningen. Deze cijfers hebben betrekking op 2015. Er zijn nog geen actuelere cijfers beschikbaar. 

CO₂ uitstoot in 2015

De totale CO₂ uitstoot in de provincie Groningen bedroeg 13.990 kton in 2015. Voor de verdeling van de CO₂ uitstoot is de energiesector als aparte categorie toegevoegd. Uit onderstaande figuur blijkt dat de energiesector verantwoordelijk is voor bijna 70% van de totale CO₂ uitstoot in de provincie Groningen. Het betreft de grote elektriciteitscentrales in de Eemshaven en Delfzijl.

Figuur: Verdeling CO₂ uitstoot in 2015 | Totaal: 13.990 kton

Ontwikkeling t.o.v. 2014

De CO₂ uitstoot in de provincie Groningen is t.o.v. 2014 met 4.747 kton (+51%) toegenomen. Deze forse stijging komt door het in gebruik nemen van de nieuwe Eemshavencentrale van RWE in 2015. Hierdoor is de inzet van energiedragers voor omzetting in andere energiedragers fors gegroeid.

Spreiding CO₂ uitstoot provincie Groningen

De onderstaande grafiek toont de spreiding van CO₂ uitstoot per gemeente in de provincie Groningen in 2015. De gemeenten waarvan de herindeling al (nagenoeg) vast staat zijn samengevoegd in hun nieuwe vorm. Dit heeft geresulteerd in de volgende indeling:

 1. Appingedam
 2. Delfzijl
 3. Groningen (Ten Boer, Haren en Groningen)
 4. Het Hogeland (Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond)
 5. Loppersum
 6. Midden-Groningen (H.-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren)
 7. Oldambt
 8. Pekela
 9. Stadskanaal
 10. Veendam
 11. Westerwolde (Bellingwedde en Vlagtwedde)
 12. Westerkwartier (Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn)

------------------------------

Bron(nen):  Nederlandse Emissieregistratie

Figuur: Verdeling CO₂ uitstoot per gemeente in 2015

De opbouw en ontwikkeling van de hoeveelheid CO₂ uitstoot per gemeente is uitgewerkt in hoofdstuk 7.

Ben­ch­mark Ne­der­land

De CO₂ uitstoot per inwoner is relatief hoog in de provincie Groningen. In Groningen bedraagt de uitstoot 24 ton per inwoner, landelijk is dit 11 ton per inwoner. In de provincie Groningen woont 3,4% van de Nederlandse bevolking, terwijl het aandeel van de provincie in de landelijke CO₂ uitstoot 7,5% bedraagt. Dit komt hoofdzakelijk door de sterke concentratie van de energiesector in de provincie Groningen. De provincie Groningen is verantwoordelijk voor ruim 18% van de totale CO₂ uitstoot door de energiesector in Nederland.