CO₂ uit­stoot

CO₂ uitstoot

To­taal­beeld

CO₂ is internationaal erkend als één van de belangrijkste veroorzakers van klimaatverandering. Door het gebruik van fossiele bronnen is in de laatste 100 jaar veel CO₂ in de atmosfeer terechtgekomen, die daarvoor miljoenen jaren in de bodem was opgeslagen. Door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen komt enkel CO₂ uit de korte koolstofkringloop vrij, waardoor het totale CO₂ percentage in de atmosfeer niet verder stijgt. De ontwikkeling van CO₂ uitstoot is daarmee naast het aandeel hernieuwbare energie een belangrijke indicator om de voortgang van de energietransitie te volgen. Er zijn twee belangrijke verschillen tussen de indicator CO₂ uitstoot en de indicator aandeel hernieuwbare energie (conform de bruto eindverbruik methode).

  1. CO₂ uitstoot heeft een bredere scope. Voor de berekening van de totale CO₂ uitstoot wordt emissies die ontstaan als gevolg van energie die nodig is voor omzetting van energiedragers in een andere nuttige bruikbare energiedrager en het gebruik van een energiedrager voor het maken van een product dat geen energiedrager is wel meegenomen, terwijl dit voor het berekenen van het aandeel hernieuwbare energie buiten beschouwing wordt gelaten. Concreet houdt dit in dat de elektriciteitscentrales in de Eemshaven en de chemiesector in Delfzijl een beduidend groter aandeel hebben in de CO₂ uitstoot dan in het finaal energetisch energiegebruik.
  2. CO₂ uitstoot wordt altijd toegerekend aan de locatie waar de emissies ontstaan, terwijl bij de bruto eindverbruik methode wordt gekeken waar energie wordt gebruikt. Dit betekent dat van het net afgenomen elektriciteit geen lokale emissies oplevert. Deze emissies worden toegerekend aan de locatie waar energiedragers worden omgezet in elektriciteit. Op dit moment nog vooral in grootschalige elektriciteitscentrales. Gevolg is dat de regionale spreiding van het energiegebruik in de provincie Groningen anders is dan de spreiding van CO₂ uitstoot.

In dit hoofdstuk zijn de meest recente cijfers gepresenteerd met betrekking tot de CO₂ uitstoot  in de provincie Groningen. Deze cijfers hebben betrekking op 2014. Er zijn nog geen actuelere cijfers beschikbaar. 

CO₂ uitstoot in 2014

De totale CO₂ uitstoot in de provincie Groningen bedroeg 7.953 kton in 2014. Voor de verdeling van de CO₂ uitstoot is de energiesector als aparte categorie toegevoegd.

Figuur: Verdeling CO₂ uitstoot in 2014 | Totaal: 7.953 kton

Uit bovenstaande figuur blijkt dat de verdeling van de CO₂ uitstoot anders is dan de verdeling van het energiegebruik. Het aandeel van bedrijven in de CO₂ uitstoot is beduidend groter dan het aandeel van deze groep in het energiegebruik. Dit komt vooral door de bredere scope (incl. energieomzetting in elektriciteitscentrales en gebruik van energiedragers voor het maken van producten in de chemie). De energiesector is met een CO₂ uitstoot van 3.903 kton verantwoordelijk voor de helft van de totale CO₂ uitstoot in de provincie Groningen. De verwachting is dat de uitstoot van de energiesector in 2015 verder toeneemt door de inbedrijfstelling van de Eemshavencentrale van RWE/Essent in dat jaar. De chemische industrie is met een uitstoot van 582 kton verantwoordelijk voor 7% van de totale CO₂ uitstoot in de provincie Groningen.

Ontwikkeling 2010 t/m 2014

De ontwikkeling van de CO₂ uitstoot in de provincie Groningen laat een wisselend beeld zien en is sterk beïnvloed door de energieproductie in elektriciteitscentrales. In 2012 was de CO₂ uitstoot van de energiesector in Groningen het laagst, dit werd vooral veroorzaakt doordat de gascentrales in Groningen niet op vol vermogen draaiden of (gedeeltelijk) buiten bedrijf waren gesteld als gevolg van de lage kolenprijs. Vanaf 2013 is de CO₂ uitstoot weer gestegen door de opening van de nieuwe Magnumcentrale.

Figuur: Ontwikkeling CO₂ uitstoot in de provincie Groningen (2010 t/m 2014)

------------------------------

Bron(nen):  Nederlandse Emissieregistratie

Ben­ch­mark Ne­der­land

De CO₂ uitstoot per inwoner is relatief hoog in de provincie Groningen. In Groningen bedraagt de uitstoot 13,62 ton per inwoner, landelijk is dit 10,45 ton per inwoner. In de provincie Groningen woont 3,5% van de Nederlandse bevolking, terwijl het aandeel van de provincie in de landelijke CO₂ uitstoot 4,5% bedraagt. Dit komt hoofdzakelijk door de sterke concentratie van de energiesector in de provincie Groningen. De provincie Groningen is verantwoordelijk voor ruim 8% van de totale CO₂ uitstoot door de energiesector in Nederland.

In onderstaande figuur staat de geïndexeerde ontwikkeling van de CO₂ uitstoot in Groningen en Nederland in de periode 2010 t/m 2014. De uitstoot is sterk beïnvloed door de energieproductie in elektriciteitscentrales. Zowel in de provincie Groningen als in Nederland was in de afgelopen jaren sprake van grote fluctuaties in energieproductie. Vanwege de grote impact van de energiesector op de ontwikkeling van de CO₂ uitstoot, is voor zowel Groningen als Nederland ook de geïndexeerde ontwikkeling van de CO₂ uitstoot excl. de energiesector opgenomen in onderstaande figuur.