Gro­ning­se ge­meen­ten

Groningse gemeenten

In­lei­ding Gro­ning­se ge­meen­ten

In dit hoofdstuk worden energiegebruik, hernieuwbaar energiegebruik en CO₂-uitstoot per gemeente gerapporteerd. Hierbij zijn de per 2019 nieuw te vormen gemeenten als uitgangspunt genomen. Waar mogelijk zijn veranderingen gerelateerd aan bekende ontwikkelingen. De warmtevraag van huishoudens is sterk afhankelijk van de buitentemperatuur: tijdens een zachte winter wordt fors minder gestookt dan tijdens een koude. Dit is bij alle gemeentes terug te zien in het feit dat de warmtevraag in 2014 veel lager is dan in 2013. In 2015 en 2016 stijgt deze vraag weer.

De gegevens over CO₂-uitstoot zijn afkomstig van de Nederlandse Emissieregistratie. De Nederlandse Emissieregistratie rekent emissies toe aan de plaats waar ze ontstaan. Daardoor hebben gemeentes met elektriciteitscentrales een hoge CO₂-uitstoot, terwijl volgens andere berekeningsmethodes deze uitstoot verdeeld kan worden over de gebruikers van de elektriciteit. Gegevens van CO₂-uitstoot per gemeente voor 2016 zijn nog niet bekend.

Ge­meen­te Ap­pin­ge­dam

Energiegebruik

Het energiegebruik in de gemeente Appingedam bedraagt circa 1.000 TJ in 2016. Enkel in de gemeente Loppersum is het energiegebruik lager. De ontwikkeling van het energiegebruik laat een wisselend beeld zien. In 2015 was het energiegebruik beduidend lager dan in 2013 en 2014 en in 2016 is het energiegebruik weer toegenomen.

Totale energiegebruik gemeente Appingedam (2013 t/m 2016)

Hernieuwbare energie

De hoeveelheid hernieuwbare energie in de gemeente Appingedam bedraagt 28,7 TJ in 2016. Dit komt neer op 2,9% van het totale energiegebruik. Biomassaverbranding levert op dit moment de grootste bijdrage aan de hernieuwbare energiemix (53%). De hoeveelheid zonne-energie is in de de periode 2013-2016 sterk gegroeid en heeft inmiddels een aandeel van 36% in de hernieuwbare energiemix. Het resterende deel van de hernieuwbare energiemix wordt gevormd door bodemenergie en buitenluchtwarmte. Er zijn geen grote windmolens in de gemeente Appingedam.

Hernieuwbare energiegebruik gemeente Appingedam (2013 t/m 2016)

CO₂ uitstoot

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de CO₂ uitstoot in de gemeente Appingedam.

Ontwikkeling van de CO₂ uitstoot per categorie

Ge­meen­te Delfzijl

Energiegebruik

Het energiegebruik in de gemeente Delfzijl bedraagt ruim circa 52,5 duizend TJ in 2016. Enkel in de nieuwe gemeente Het Hogeland is het energiegebruik hoger. Dat het energiegebruik in de gemeente zo hoog is komt door de aanwezigheid van een energie-intensief chemiecluster en meerdere grote energiecentrales (Delesto, AVI Delfzijl en biomassacentrale Golden Raand). Het energiegebruik van bedrijven en instellingen is in 2015 fors gedaald t.o.v. het voorgaande jaar. Het is onbekend wat hier de oorzaak van is. In 2016 het gecombineerde energiegebruik van bedrijven en instellingen, huishoudens, en verkeer en vervoer licht gestegen ten opzichte van 2015. Voor het energiegebruik van de energiecentrales zijn nog geen cijfers over 2016 beschikbaar. Omdat hier per jaar veel fluctuatie mogelijk is, is er geen aanname gedaan voor de onderstaande grafiek.

Totale energiegebruik gemeente Delfzijl (2013 t/m 2016)

Hernieuwbare energie

De hoeveelheid hernieuwbare energie in de gemeente Delfzijl bedraagt 5.137 TJ in 2016. Dit is bijna de helft van de totale hernieuwbare energieproductie in de provincie Groningen. Het hoge aandeel komt hoofdzakelijk door de aanwezigheid van twee grote windparken, biomassacentrale Bio Golden Raand, de afvalverbrandingsinstallatie en BioMCN. Opvallend is dat de hoeveelheid hernieuwbare energie is in 2016 afgenomen t.o.v. 2015. De hoeveelheid windenergie is afgenomen omdat er sprake was van minder wind in de provincie Groningen t.o.v. 2015. De hoeveelheid energie uit biomassa is afgenomen doordat er minder biobrandstoffen zijn afgezet op de binnenlandse markt.

Hernieuwbare energiegebruik gemeente Delfzijl (2013 t/m 2016)

CO₂ uitstoot

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de CO₂ uitstoot in de gemeente Delfzijl. In de gemeente Delfzijl zijn meerdere elektriciteitscentrales aanwezig, daardoor is de uitstoot relatief hoog.

Ontwikkeling van de CO₂ uitstoot per categorie

Ge­meen­te Gro­nin­gen (nieuw)

Energiegebruik

De nieuwe gemeente Groningen bestaat uit de huidige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Het energiegebruik in de nieuwe gemeente bedraagt 17.325 TJ in 2016. De gemeente Groningen telt de meeste inwoners en banen van alle gemeenten in  de provincie. Het energiegebruik van huishoudens en in de mobiliteit is het hoogst van alle gemeenten. Het energiegebruik van bedrijven en instellingen is niet het hoogst, dit komt omdat er relatief weinig (energie-intensieve) industrie is gevestigd in Groningen.

Totale energiegebruik gemeente Groningen (2013 t/m 2016)

Hernieuwbare energie

De hoeveelheid hernieuwbare energie in de gemeente Groningen bedraagt 878 TJ in 2016. Dit komt neer op 5,1% van het totale energiegebruik. Energie uit biomassa levert op dit moment de grootste bijdrage aan de hernieuwbare energiemix. Dit komt vooral door twee grote groen gas installaties in de stad van Suikerunie en Attero. Ook de biomassaketel van Kardinge draagt hier aan bij. De stad Groningen heeft veruit het hoogste aantal open WKO systemen. Deze systemen hebben een aandeel van circa 90% in de totale capaciteit van open WKO systemen in de provincie Groningen. Het geïnstalleerd vermogen zonnepanelen is in de periode 2013 t/m 2016 hard gegroeid. Vooral in de gemeente Ten Boer is het aantal panelen hard gegroeid door de Regeling Waardevermeerdering. Het aandeel van windenergie in de hernieuwbare energiemix is bescheiden.

Hernieuwbare energiegebruik gemeente Groningen (2013 t/m 2016)

CO₂ uitstoot

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de CO₂ uitstoot in de gemeente Groningen.

Ontwikkeling van de CO₂ uitstoot per categorie

Ge­meen­te Het Ho­ge­land

Energiegebruik

De nieuwe gemeente Het Hogeland bestaat uit de huidige gemeenten Eemsmond, Bedum, De Marne en Winsum. Het energiegebruik in de gemeente Het Hogeland bedraagt bijna 94.000 TJ in 2016. Dit is het hoogst van alle gemeenten in de provincie Groningen. Dat het energiegebruik in de gemeente zo hoog is komt door de aanwezigheid van drie grote elektriciteitscentrales in de gemeente, twee grote gascentrales en een kolencentrale. Het energiegebruik is in de afgelopen jaren fors gestegen door het in gebruik nemen van de kolencentrale van RWE. Voor het energiegebruik van de energiecentrales zijn nog geen cijfers over 2016 beschikbaar. Omdat hier per jaar veel fluctuatie mogelijk is, is er geen aanname gedaan voor de onderstaande grafiek.

Totale energiegebruik gemeente Het Hogeland (2013 t/m 2016)

Hernieuwbare energie

De hoeveelheid hernieuwbare energie in de gemeente Het Hogeland bedraagt 2.713 TJ in 2016. Dit is circa een kwart van de totale hernieuwbare energieproductie in de provincie Groningen. Enkel in de gemeente Delfzijl is de hernieuwbare energieproductie hoger. Het hoge aandeel komt hoofdzakelijk door de grote concentratie windmolens in de gemeente. Twee derde van alle stroomproductie door windmolens in de provincie Groningen vindt plaats in de gemeente Het Hogeland. De hoeveelheid zonnestroom is relatief hard gegroeid in deze gemeente, mede door de Regeling Waardevermeerdering.

Hernieuwbare energiegebruik gemeente Het Hogeland (2013 t/m 2016)

CO₂ uitstoot

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de CO₂ uitstoot in de gemeente Het Hogeland. Aangezien in de gemeente Het Hogeland drie grote elektriciteitscentrales staan, is de uitstoot in gemeente Het Hogeland erg hoog: het hoogst van alle gemeenten in de provincie.

Ontwikkeling van de CO₂ uitstoot per categorie

Ge­meen­te Lop­per­sum

Energiegebruik

Het energiegebruik in de gemeente Loppersum bedraagt circa 800 TJ in 2016. Dit is het laagste energiegebruik van alle gemeenten in de provincie Groningen. Het energiegebruik van bedrijven en instellingen is in 2014 fors omlaag gegaan t.o.v 2013. Het is onbekend wat hier de oorzaak van is.

Totale energiegebruik gemeente Loppersum (2013 t/m 2016)

Hernieuwbare energie

De hoeveelheid hernieuwbare energie in de gemeente Loppersum bedraagt 57,2 TJ in 2016. Dit komt neer op 7,2% van het totale energiegebruik. Dit is relatief hoog in vergelijking met veel andere Groningse gemeenten. Biomassaverbranding levert op dit moment de grootste bijdrage aan de hernieuwbare energiemix (67%). De hoeveelheid zonne-energie is in de de periode 2013-2016 sterk gegroeid. Dit komt vooral door de Regeling Waardevermeerdering. Het aandeel van windenergie en buitenluchtwarmte in de hernieuwbare energiemix is bescheiden.

Hernieuwbare energiegebruik gemeente Loppersum (2013 t/m 2016)

CO₂ uitstoot

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de CO₂ uitstoot in de gemeente Loppersum. CO₂-emissies in de energiesector zijn toe te schrijven aan compressoren die gebruikt worden bij de gaswinning.

Ontwikkeling van de CO₂ uitstoot per categorie

Ge­meen­te Mid­den-Gro­nin­gen

Energiegebruik

De nieuwe gemeente Midden-Groningen bestaat uit de huidige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. Het energiegebruik in de gemeente Midden-Groningen bedraagt 11.723 TJ in 2016. Enkel in de gemeenten Het Hogeland, Delfzijl en Groningen is het energiegebruik hoger. Dat het energiegebruik in de gemeente Midden-Groningen relatief hoog is, komt door de aanwezigheid van veel industrie in de gemeente.

Totale energiegebruik gemeente Midden-Groningen (2013 t/m 2016)

Hernieuwbare energie

De hoeveelheid hernieuwbare energie in de gemeente Midden-Groningen bedraagt 397 TJ in 2016. Dit komt neer op 3,4% van het totale energiegebruik. Dit is relatief laag in vergelijking met andere gemeenten. Dit komt vooral door het hoge energiegebruik van de gemeente en de beperkte aanwezigheid van locaties waar op grote schaal hernieuwbare energie wordt geproduceerd. Biomassa levert de grootste bijdrage aan de hernieuwbare energiemix. Na de gemeente Groningen is de gemeente Midden-Groningen de gemeente waar de meeste omgevingsenergie wordt gebruikt.

Hernieuwbare energiegebruik gemeente Midden-Groningen (2013 t/m 2016)

CO₂ uitstoot

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de CO₂ uitstoot in de gemeente Midden-Groningen.

Ontwikkeling van de CO₂ uitstoot per categorie

Ge­meen­te Ol­d­ambt

Energiegebruik

Het energiegebruik in de gemeente Oldambt bedraagt ruim 5.000 TJ in 2016. Qua energiegebruik is de gemeente Oldambt de zesde gemeente van de provincie Groningen.

Totale energiegebruik gemeente Oldambt (2013 t/m 2016)

Hernieuwbare energie

De hoeveelheid hernieuwbare energie in de gemeente Oldambt bedraagt 338 TJ in 2016. Dit komt neer op 6,6% van het totale energiegebruik. Dit is relatief hoog in vergelijking met andere gemeenten. Dit kom o.a. door biomassavergisting, de gemeente Oldambt telt de meeste vergisters van alle gemeenten in de provincie Groningen. Het betreft de RWZI in Scheemda die biogas uit rioolslib produceert en drie co-vergisters bij landbouwbedrijven. Het aandeel van biomassa (ook biomassaverbranding) in de hernieuwbare energiemix bedraagt 92%. Alleen in de gemeente Veendam is het aandeel van biomassa in de hernieuwbare energiemix net zo hoog.

Hernieuwbare energiegebruik gemeente Oldambt (2013 t/m 2016)

CO₂ uitstoot

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de CO₂ uitstoot in de gemeente Oldambt.

Ontwikkeling van de CO₂ uitstoot per categorie

Ge­meen­te Pe­ke­la

Energiegebruik

Het energiegebruik in de gemeente Pekela bedraagt 1.438 TJ in 2016. De gemeente Pekela is de op twee na kleinste gemeente van de provincie qua inwonertal en ook qua energiegebruik is het de op twee na kleinste gemeente.

Totale energiegebruik gemeente Pekela (2013 t/m 2016)

Hernieuwbare energie

De hoeveelheid hernieuwbare energie in de gemeente Pekela bedraagt 40 TJ in 2016. Dit komt neer op 2,8% van het totale energiegebruik. Dit is het laagst van alle gemeenten in de provincie Groningen. Er zijn geen locaties waar op grote schaal hernieuwbare energie wordt geproduceerd en ook de hoeveelheid zonne-energie blijft achter bij andere gemeenten.

Hernieuwbare energiegebruik gemeente Pekela (2013 t/m 2016)

CO₂ uitstoot

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de CO₂ uitstoot in de gemeente Pekela.

Ontwikkeling van de CO₂ uitstoot per categorie

Ge­meen­te Stads­ka­naal

Energiegebruik

Het energiegebruik in de gemeente Stadskanaal bedraagt 2.169 TJ in 2016. Enkel in de gemeenten Loppersum, Appingedam en Pekela is het energiegebruik lager. In de gemeente Stadskanaal zijn huishoudens verantwoordelijk voor bijna 50% van het energiegebruik. In geen andere gemeente is het aandeel van huishoudens in het energiegebruik zo hoog.

Totale energiegebruik gemeente Stadskanaal (2013 t/m 2016)

Hernieuwbare energie

De hoeveelheid hernieuwbare energie in de gemeente Stadskanaal bedraagt 228 TJ in 2016. Dit komt neer op 10,5% van het totale energiegebruik. Dit is zeer hoog in vergelijking met andere gemeenten. In de gemeente Stadskanaal is relatief veel houtindustrie gevestigd, waardoor de verbranding van hout in biomassaketels een belangrijk aandeel heeft in de hernieuwbare energiemix. Verder is de hoeveelheid zonnestroom relatief snel gegroeid, ondanks het feit dat de gemeente Stadskanaal buiten de aardbevingsregio valt, waardoor inwoners geen gebruik konden maken van de Regeling Waardevermeerdering.

Hernieuwbare energiegebruik gemeente Stadskanaal (2013 t/m 2016)

CO₂ uitstoot

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de CO₂ uitstoot in de gemeente Stadskanaal.

Ontwikkeling van de CO₂ uitstoot per categorie

Ge­meen­te Veen­dam

Energiegebruik

Het energiegebruik in de gemeente Veendam bedraagt 4.091 TJ in 2016. Het energiegebruik in de gemeente Veendam is in de periode 2013 t/m 2016 jaarlijks gedaald. De gemeente Veendam is de enige gemeente in de provincie Groningen waar dit het geval is.

Totale energiegebruik gemeente Veendam (2013 t/m 2016)

Hernieuwbare energie

De hoeveelheid hernieuwbare energie in de gemeente Veendam bedraagt 263 TJ in 2016. Dit komt neer op 6,4% van het totale energiegebruik. Het aandeel van biomassa in de hernieuwbare energiemix bedraagt 92%. Alleen in de gemeente Oldambt is het aandeel van biomassa in de hernieuwbare energiemix net zo hoog. Op twee locaties in de gemeente Veendam wordt biogas geproduceerd. De RWZI in Veendam produceert biogas uit rioolslib produceert en de grootste co-vergister in de provincie bevindt zich in de gemeente Veendam.

Hernieuwbare energiegebruik gemeente Veendam (2013 t/m 2016)

CO₂ uitstoot

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de CO₂ uitstoot in de gemeente Veendam.

Ontwikkeling van de CO₂ uitstoot per categorie

Ge­meen­te Wes­ter­wol­de

Energiegebruik

De nieuwe gemeente Westerwolde bestaat uit de huidige gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde. Het energiegebruik in de gemeente Westerwolde bedraagt 4.128 TJ in 2016. Het energiegebruik per inwoner is relatief hoog in deze gemeente. Enkel in de gemeente Het Hogeland (energiecentrales) en Delfzijl en Midden-Groningen (energie-intensieve industrie) is het energiegebruik per inwoner hoger. De categorie Bedrijven en instellingen is relatief groot in de gemeente Westerwolde. Dit komt vooral door de grote productielocatie van Avebe in Ter Apelkanaal.

Totale energiegebruik gemeente Westerwolde (2013 t/m 2016)

Hernieuwbare energie

De hoeveelheid hernieuwbare energie in de gemeente Westerwolde bedraagt 164 TJ in 2016. Dit komt neer op 4,0% van het totale energiegebruik. Biomassa levert veruit de grootste bijdrage aan de hernieuwbare energiemix in de gemeente (87%). Het betreft o.a. een co-vergister bij een landbouwbedrijf. Het aandeel van zonne-energie in de hernieuwbare energiemix bedraagt 12%. Opvallend is dat de hoeveelheid zonne-energie in de periode 2013-2016 beduidend minder hard is gegroeid dan in veel andere gemeenten. Ook omgevingsenergie levert een bescheiden bijdrage aan de hernieuwbare energiemix in de gemeente.

Hernieuwbare energiegebruik gemeente Westerwolde (2013 t/m 2016)

CO₂ uitstoot

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de CO₂ uitstoot in de gemeente Westerwolde.

Ontwikkeling van de CO₂ uitstoot per categorie

Ge­meen­te Wes­ter­kwar­tier

Energiegebruik

De nieuwe gemeente Westerkwartier bestaat uit de huidige gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Het energiegebruik in de gemeente Westerkwartier bedraagt 6.549 TJ in 2016. Opvallend is het hoge aandeel van de categorie Verkeer en vervoer in het totale energiegebruik (40%). In geen andere gemeente is het aandeel van deze categorie zo hoog. Dit komt omdat een aantal belangrijke vervoersaders richting de stad (A7 en N355) door de gemeente lopen.

Totale energiegebruik gemeente Westerkwartier (2013 t/m 2016)

Hernieuwbare energie

De hoeveelheid hernieuwbare energie in de gemeente Westerkwartier bedraagt 235 TJ in 2016. Dit komt neer op 3,6% van het totale energiegebruik. Biomassa levert een bijdrage van 75% aan de hernieuwbare energiemix, gevolgd door zonne-energie (22%). Na de gemeente Groningen en Midden-Groningen is Westerkwartier de gemeente waar de meeste omgevingsenergie wordt gebruikt.

Hernieuwbare energiegebruik gemeente Westerkwartier (2013 t/m 2016)

CO₂ uitstoot

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de CO₂ uitstoot in de gemeente Westerkwartier.

Ontwikkeling van de CO₂ uitstoot per categorie