Sa­menvat­ting

Samenvatting

Be­lan­g­rijk­s­te uit­kom­s­ten

Hoofdstuk: Aandeel hernieuwbare energie

 • Het huidige aandeel hernieuwbare energie in de provincie Groningen bedraagt 15,9% in 2015. Een jaar eerder bedroeg het aandeel hernieuwbare energie 14,9%.
 • Het aandeel hernieuwbare energie is daarmee beduidend hoger dan het landelijke cijfer (5,8%).
 • Op basis van het effect van geplande duurzaamheidsprojecten stijgt het aandeel hernieuwbare energie in de provincie Groningen naar 33,5% in 2020.

Hoofdstuk: Energiegebruik

 • Het totale energiegebruik in de provincie Groningen bedraagt 66.003 TJ in 2015. Dit is fors lager dan het energiegebruik in 2013, maar een toename t.o.v. 2014 (+2%).
 • Huishoudens zijn verantwoordelijk voor een kwart van het energiegebruik in de provincie Groningen. De ontwikkeling van het energiegebruik van huishoudens hangt sterk samen met de gemiddelde jaartemperatuur. In 2014 was het energiegebruik van huishoudens aanzienlijk lager dan in 2013, in 2015 is het energiegebruik van huishoudens weer toegenomen.
 • Bedrijven en instellingen zijn verantwoordelijk voor ruim de helft van het totale energiegebruik in de provincie. Het energiegebruik van bedrijven en instellingen is in 2014 fors gedaald, dit komt  vooral door de sluiting van Aldel, een grootverbruiker van stroom in de provincie. In 2015 is het energiegebruik van bedrijven en instellingen licht gestegen t.o.v 2014.
 • De categorie verkeer en vervoer heeft een aandeel van 22% in het energiegebruik. In de periode 2013 t/m 2015 is het energiegebruik nagenoeg gelijk gebleven.

Hoofdstuk: Hernieuwbare energie

 • De totale hoeveelheid hernieuwbare energie in de provincie Groningen bedraagt 10.466 TJ in 2015. Zowel in 2014 als in 2015 is de hoeveelheid hernieuwbare energie in de provincie gegroeid. In 2014 kwam de stijging vooral door biomassacentrale Golden Raand, die in 2014 voor het eerst een volledig jaar operationeel was. In 2015 komt de stijging hoofdzakelijk door realisatie van aanvullend vermogen wind op land, ook heeft de afvalverbrandingsinstallatie in Delfzijl aanzienlijk meer warmte doorgeleverd aan bedrijven.
 • De hoeveelheid zonne-energie is in beide jaren relatief het hardst gegroeid.
 • Het aandeel van de provincie Groningen in de hernieuwbare energieproductie in Nederland bedraagt 8,8% in 2015. Dit is een stuk hoger dan het aandeel van de provincie in het energiegebruik. Dit komt vooral door wind op land en energie uit biomassa.

Hoofdstuk: Bedrijven en werkgelegenheid

 • De totale energiesector in de provincie Groningen telt 1.100 vestigingen en 8.700 werkzame personen in 2015. 
 • In de periode 2012 t/m 2015 is de werkgelegenheid in de sector met ruim 500 werkzame personen afgenomen. Dit komt vooral door verminderde aardgaswinning in de provincie.
 • De duurzame energiesector in de provincie Groningen omvat 750 vestigingen en 1.860 werkzame personen in 2015.  Zeventig procent van de vestigingen in de energiesector houdt zich (ook) bezig met duurzame energie-activiteiten.
 • De werkgelegenheid in de energiesector in 2015 met 100 banen (+5,7%) toegenomen, in de jaren daarvoor bleef de werkgelegenheid nagenoeg gelijk (in een periode dat de werkgelegenheid in de totale economie afnam).

Hoofdstuk: CO₂ uitstoot

 • De totale CO₂ uitstoot inde provincie Groningen bedraagt 7.953 kton in 2014. De energiesector is verantwoordelijk voor de helft van de totale uitstoot. 
 • De ontwikkeling van de CO₂ uitstoot hangt sterk samen met de hoeveelheid energie die is geproduceerd in de energiecentrales in de provincie Groningen. 
 • In 2011 en 2012 is de CO₂ uitstoot in de provincie Groningen sterk afgenomen doordat gascentrales in Groningen niet op vol vermogen draaiden of buiten werking waren gesteld. Vanaf 2013 is de CO₂ uitstoot weer gegroeid. Vooral door de inbedrijfstelling van de Magnumcentrale.
 • Er zijn nog geen cijfers beschikbaar voor 2015. De verwachting is dat de CO₂ uitstoot sterk zal stijgen door de inbedrijfstelling van de Eemshavencentrale van RWE/Essent in 2015