Sa­menvat­ting

Samenvatting

Be­lan­g­rijk­s­te uit­kom­s­ten

Hoofdstuk: Aandeel hernieuwbare energie

 • Het huidige aandeel hernieuwbare energie in de provincie Groningen bedraagt 15,6% in 2016. Een jaar eerder bedroeg het aandeel hernieuwbare energie 15,9%.
 • Het aandeel hernieuwbare energie in de provincie Groningen is beduidend hoger dan het landelijke cijfer (6,0%).
 • Op basis van het effect van geplande duurzaamheidsprojecten stijgt het aandeel hernieuwbare energie in de provincie Groningen naar 34,2% in 2020.

Hoofdstuk: Energiegebruik

 • Het finale energiegebruik in de provincie Groningen bedraagt 69.272 TJ in 2016. Dit is iets hoger dan het energiegebruik in 2015, maar in de periode 2013 t/m 2016 is het finale energiegebruik gedaald.
 • Huishoudens zijn verantwoordelijk voor een circa een kwart van het energiegebruik in de provincie Groningen. De ontwikkeling van het energiegebruik van huishoudens hangt sterk samen met de gemiddelde jaartemperatuur. In 2014 was het energiegebruik van huishoudens aanzienlijk lager dan in 2013, in 2015 en 2016 is het energiegebruik van huishoudens weer toegenomen.
 • Het energiegebruik van huishoudens per inwoner is relatief hoog in de provincie Groningen. De gemiddelde woning in de provincie Groningen is groter en ouder dan in Nederland. Binnen de provincie Groningen zijn wel verschillen. In de gemeente Groningen is het energiegebruik van huishoudens per inwoner veruit het laagst door het grote aantal studenten, ook de gemeente Appingedam ligt door het lage aantal woningen in het buitengebied onder het gemiddelde. In alle andere gemeenten ligt het energiegebruik van huishoudens per inwoner boven het provinciale gemiddelde.
 • Bedrijven en instellingen zijn verantwoordelijk voor ruim de helft van het totale energiegebruik in de provincie. Het energiegebruik van bedrijven en instellingen is in 2014 fors gedaald, dit komt vooral door de sluiting van Aldel, een grootverbruiker van stroom in de provincie. Het energiegebruik van bedrijven en instellingen is in 2015 weer sterk toegenomen en in 2016 licht gedaald. Het is onbekend wat hier de oorzaak van is.
 • De categorie verkeer en vervoer heeft een aandeel van 22% in het energiegebruik. In de periode 2013 t/m 2016 is het energiegebruik gestegen, vooral door toegenomen scheepvaart in de Eemshaven en Delfzijl.

Hoofdstuk: Hernieuwbare energie

 • De totale hoeveelheid hernieuwbare energie in de provincie Groningen bedraagt 10.780 TJ in 2016. Dit is een lichte daling t.o.v. 2015. Dit komt omdat 2016 minder windrijk was dan 2015 en omdat er minder biobrandstoffen zijn geleverd aan de Nederlandse markt. 
 • In 2014 en 2015 is de hoeveelheid hernieuwbare energie wel gegroeid. In 2014 kwam de stijging vooral door biomassacentrale Golden Raand, die in 2014 voor het eerst een volledig jaar operationeel was. In 2015 kwam de stijging hoofdzakelijk door realisatie van aanvullend vermogen wind op land, ook heeft de afvalverbrandingsinstallatie in Delfzijl aanzienlijk meer warmte doorgeleverd aan bedrijven.
 • De hoeveelheid zonne-energie is in de periode 2013 t/m 2016 relatief het hardst gegroeid.
 • Het aandeel van de provincie Groningen in de hernieuwbare energieproductie in Nederland bedraagt 8,6% in 2016. Dit is een stuk hoger dan het aandeel van de provincie in het energiegebruik (3,3%). Dit komt vooral door wind op land en energie uit biomassa.

Hoofdstuk: Bedrijven en werkgelegenheid

 • De totale energiesector in de provincie Groningen telt 1.100 vestigingen en 8.700 werkzame personen in 2015. 
 • In de periode 2012 t/m 2015 is de werkgelegenheid in de sector met ruim 500 werkzame personen afgenomen. Dit komt vooral door verminderde aardgaswinning in de provincie.
 • De duurzame energiesector in de provincie Groningen omvat 750 vestigingen en 1.860 werkzame personen in 2015.  Zeventig procent van de vestigingen in de energiesector houdt zich (ook) bezig met duurzame energie-activiteiten.
 • De werkgelegenheid in de energiesector in 2015 met 100 banen (+5,7%) toegenomen, in de jaren daarvoor bleef de werkgelegenheid nagenoeg gelijk (in een periode dat de werkgelegenheid in de totale economie afnam).

Hoofdstuk: CO₂ uitstoot

 • De totale CO₂ uitstoot inde provincie Groningen bedraagt 13.990 kton in 2015. De energiesector is verantwoordelijk voor 70% van de totale uitstoot. 
 • De ontwikkeling van de CO₂ uitstoot hangt sterk samen met de hoeveelheid energie die is geproduceerd in de energiecentrales in de provincie Groningen. De CO₂ uitstoot in de provincie Groningen is t.o.v. 2014 met 4.747 kton (+51%) toegenomen. Deze forse stijging komt door het in gebruik nemen van de nieuwe Eemshavencentrale van RWE in 2015. Hierdoor is de inzet van energiedragers voor omzetting in andere energiedragers fors gegroeid.
 • Er zijn nog geen cijfers beschikbaar voor 2016 beschikbaar.

Hoofdstuk: Groningse gemeenten

 • De gemeenten met het hoogste energiegebruik zijn Het Hogeland, Delfzijl en Groningen. In Het Hogeland en Delfzijl is een aantal energiecentrales gevestigd, die verantwoordelijk zijn voor het hoge energiegebruik.
 • De gemeenten met de meeste hernieuwbare energieproductie zijn Delfzijl, Het Hogeland en Groningen. In Delfzijl en Groningen is dit voornamelijk gebruik van biomassa voor directe energieproductie en productie van groen gas en bio-methanol. In Het Hogeland levert windenergie het grootste aandeel aan hernieuwbare energieproductie.
 • De gemeenten Delfzijl, Het Hogeland en Groningen zijn verantwoordelijk voor 80% van de provinciale hernieuwbare energieproductie.